Scroll Top

Μεταπτυχιακό Πανεπιστημίου Αθηνών 2021-2022: Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο // Αιτήσεις έως 5/9

Προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Ελληνικό και Παγκόσμιο  Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση/ Greek and World Theatre: Drama, Performance, Education» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

 

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο: «Ελληνικό και Παγκόσμιο  Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση/ Greek and World Theatre: Drama, Performance, Education» με τρεις (3) ειδικεύσεις: α. Δραματουργία και παράσταση, β. Διδακτική του θεάτρου, και γ. Θεατρική μετάφραση και δημιουργική γραφή.

Ερευνητικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Ελληνικό και Παγκόσμιο  Θέατρο: Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση / Greek and World Theatre: Drama, Performance, Education» είναι τόσο η εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της θεατρολογίας όσο και η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων θεατρολόγων στην ιστορία και θεωρία του θεάτρου, και στις σύγχρονες εξελίξεις της σκηνικής πράξης και της  διδακτικής του θεάτρου στην εκπαίδευση. Αυτό́ επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ειδικών εργαστηρίων και Μεταπτυχιακών Εργασιών Ειδίκευσης.

Οι Μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος μετά από σπουδές τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων ενώ δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά την απόκτησή του, να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Οι υποχρεώσεις των φοιτητών συνίστανται στην παρακολούθηση ειδικευμένων μαθημάτων και σεμιναρίων και στην εκπόνηση εργασιών. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, σεμιναριακά/εργαστηριακά μαθήματα και μαθήματα επιλογής. Ανάμεσα στις υποχρεώσεις των φοιτητών είναι και η συμμετοχή στις δραστηριότητες που προβλέπονται από το Π.Μ.Σ., καθώς και στις λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών ή Τμημάτων Θεάτρου των ΑΕΙ της χώρας ή άλλων ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και της ημεδαπής ή πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών. Πτυχιούχοι άλλων σχολών γίνονται δεκτοί με ειδική απόφαση της Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κριτήρια Επιλογής :

Η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, πραγματοποιείται με εξέταση φακέλου υποψηφιότητας (70% της βαθμολογίας)  και προφορική συνέντευξη (30% της βαθμολογίας) των υποψηφίων ενώπιον της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να καταθέτουν πιστοποιητικό ξένης γλώσσας σε μία τουλάχιστον από τις βασικές γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τουλάχιστον βασικές γνώσεις χρήσης υπολογιστή. Ο αριθμός των εισακτέων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι έως ενενήντα (90).

Στην επιλογή των φοιτητών υπολογίζονται:

 1. O βαθμός που αντιστοιχεί στον φάκελο υποψηφιότητας.
 2. Ο βαθμός της συνέντευξης.
 3. Ο βαθμός του πτυχίου.
 4. Φάκελος σχετικών δραστηριοτήτων ή δημοσιευμάτων.

Τα ειδικά́ προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά́ προκύπτουν από τα δικαιολογητικά́ που έχουν υποβληθεί́ στη Γραμματεία. Ως προσόντα λογίζονται το επιστημονικό́ και ερευνητικό́ έργο των υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά́ περιοδικά́, το πρωτότυπο συγγραφικό́ έργο, η κατοχή́ και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του πρώτου, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας κ.λπ. Βεβαιωμένη επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. Η προϋπηρεσία στον εκπαιδευτικό χώρο στη Διδασκαλία του Θεάτρου, ειδικά για την Κατεύθυνση της Διδακτικής του Θεάτρου.

Διάρκεια φοίτησης- Υποχρεώσεις φοιτητών-τέλη φοίτησης :

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη ∆ΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, στα οποία περιλαµβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας.
Για την απόκτηση ∆ΜΣ κάθε µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόµενων µαθηµάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Ελληνικό και Παγκόσμιο Θέατρο. Δραματουργία, Παράσταση, Εκπαίδευση» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους φοίτησης γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Η εξέταση του φακέλου υποψηφιότητας και η προφορική συνέντευξη των υποψηφίων φοιτητών, θα πραγματοποιηθεί κατά το 2ο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2021 (ο ακριβής χώρος και χρόνος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω).

Αίτησεις Υποψηφιότητας :

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών από την 21/05/2021 έως την 05/09/2021 ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://eprotocol.uoa.gr/ με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Γενική αίτηση
 2. Αντίγραφο πτυχίου.
 3. Βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας.
 6. Βιογραφικό σημείωμα και φάκελος δραστηριοτήτων (Εκδόσεις, δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές ή χωρίς κριτές. Αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής ή καλλιτεχνικής δραστηριότητας).
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Δύο συστατικές επιστολές από πρόσωπα εκτός του διδακτικού προσωπικού του οικείου Τμήματος (προαιρετικά).
Προτιμήσεις απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookie. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.